ตรวจสอบบัญชี และส่งเสริมการทำบัญชี เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โปร่งใส แก่สหกรณ์และเกษตรกร

  ☰ Menu
กดเลือกเมนู
×
  
หน้าแรก
  
  
  
  
  
  เอกสารแบบฟอร์ม
  รายงานประจำปี
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  
  
โครงการพัฒนาผู้สอบบัญชีสหกรณ์
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ระบบสืบค้นข้อมูลกฏหมายเกี่ยวกับสหกรณ์
นวัตกรรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ระบบศูนย์ให้บริการข้อมูลเรื่องน่ารู้ตามกฏหมายว่าด้วยสหกรณ์
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ
การส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำ
บัญชีแก่วิสาหกิจชุมชน
สตส.กทม. Mapping

Zoning by Mapping

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบรับเรื่องร้องเรียน ป.ป.ท.
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานครข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (08/07/2567)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2567 (05/07/2567)
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (19/06/2567)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567 (24/05/2567)
อ่านทั้งหมด     


คู่มือระบบบัญชี

                 

คู่มือระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์

คู่มือระบบบัญชีสหกรณ์การเกษตร

คู่มือระบบบัญชีการนำเข้าและส่งออกผลิตผลการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

คู่มือระบบบัญชีธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผลปาล์มน้ำมัน

คู่มือระบบบัญชีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จำกัด

คู่มือระบบบัญชีสหกรณ์โครงการบ้านมั่นคง

คู่มือระบบบัญชีสหกรณ์ร้านค้า
                 

คู่มือระบบบัญชีธุรกิจรวบรวมและแปรรูปน้ำนมดิบ

คู่มือการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                 

คู่มือจัดทำงบการเงินสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์

คู่มือการจัดทำงบการเงินสหกรณ์ ประเภทการเกษตร ร้านค้า บริการ และเครดิตยูเนี่ยน

คู่มือการจัดทำ งบการเงินสหกรณ์ ประเภทการเกษตร ร้านค้า บริการและเครดิตยูเนี่ยนทุนดำเนินงานไม่เกิน 1,000,000.00 บาท
  
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี  
ผังบัญชี  
สมุดบัญชี  
  
ตัวอย่างการบัญทึกบัญชี  
แนะนำโปรแกรมออมทรัพย์ Saving V.2.1


* สำหรับสหกรณ์ที่อยู่ในระบบเท่านั้น ส่งคำขอเข้าชมได้ที่แท็บอบรม *

Saving V.2.1 ระบบสมาชิกและหุ้น พาร์ท 1


* สำหรับสหกรณ์ที่อยู่ในระบบเท่านั้น ส่งคำขอเข้าชมได้ที่แท็บอบรม *
  
Saving V.2.1 ระบบสมาชิกและหุ้น พาร์ท 2


* สำหรับสหกรณ์ที่อยู่ในระบบเท่านั้น ส่งคำขอเข้าชมได้ที่แท็บอบรม *
  
Saving V.2.1 ระบบสมาชิกและหุ้น พาร์ท 3


* สำหรับสหกรณ์ที่อยู่ในระบบเท่านั้น ส่งคำขอเข้าชมได้ที่แท็บอบรม *

Saving V.2.1 ระบบสมาชิกและหุ้น พาร์ท 4


* สำหรับสหกรณ์ที่อยู่ในระบบเท่านั้น ส่งคำขอเข้าชมได้ที่แท็บอบรม *
  
Saving V.2.1 ระบบสมาชิกและหุ้น พาร์ท 5


* สำหรับสหกรณ์ที่อยู่ในระบบเท่านั้น ส่งคำขอเข้าชมได้ที่แท็บอบรม *
  
Saving V.2.1 ระบบสมาชิกและหุ้น พาร์ท 6


* สำหรับสหกรณ์ที่อยู่ในระบบเท่านั้น ส่งคำขอเข้าชมได้ที่แท็บอบรม *

Saving V.2.1 ระบบสมาชิกและหุ้น พาร์ท 7


* สำหรับสหกรณ์ที่อยู่ในระบบเท่านั้น ส่งคำขอเข้าชมได้ที่แท็บอบรม *


บริการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551  ครูบัญชีอาสา  ศูนย์ปฏิบัติการ
 Download แบบฟอร์ม  ดาวน์โหลด App กระทรวงเกษตรฯ  คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 สภาวิชาชีพบัญชี  แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 แผนความต่อเนื่องของ กตส. เพื่อเตรียมพร้อมสภาวะวิกฤต  คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ  แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษา
       เสถียรภาพราคายางในส่วนขององค์การสวนยาง
 สหกรณ์ดีด้วยบัญชีคุณภาพ  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 CAD Conference  ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.  สรุปผลการประชุมตามติคณะกรรมการกำหนดนโยบาย
       และบริหารจัดการองค์กร
 เกษตรกรปราดเปรื่องด้านบัญชี  Mail.go.th  เว็บลิงค์
   Q&A