สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร "ข้าวห่อสาหร่ายปูอัด Sushi"         สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2556 โดยฝ่ายตรวจสอบและแนะนำด้านการบัญชีที่ 1 และ 3 ทำ"ข้าวห่อสาหร่ายปูอัด Sushi” ได้รับความสนใจและร่วมมือจากข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน และยังได้นำความรู้การทำ "ข้าวห่อสาหร่ายปูอัด” กลับไปทำรับประทานเองได้ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายใน สตส.กทม. อีกด้วย